Join Us

สมัครเป็นนักธุรกิจอิสระ

แบบฟอร์มสมัครและข้อตกลงการเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระ

ข้อตกลงเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระ

กรุณาอ่านข้อตกลงเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระ (“ข้อตกลง”) ก่อนลงทะเบียนสมัครเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระซันไรด์เดอร์(“IBO”) ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างซันไรด์เดอร์ ไทยแลนด์, อิ้งค์. และคุณข้อตกลงฉบับนี้กำหนดขอบเขตและเงื่อนไขสำหรับการเข้าเป็น IBO ซันไรด์เดอร์ ในการพิจารณาเพื่อประโยชน์ร่วมกัน คุณเห็นด้วยกับข้อตกลงดังนี้ :

1.คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระและไม่ใช่ลูกจ้างของซันไรด์เดอร์ ในการเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระ คุณต้องรับผิดชอบภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งภาษีการจ้างงานด้วยตนเอง การได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมด และการอนุมัติของรัฐบาลในการดำเนินธุรกิจ คุณจะไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นลูกจ้างเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีของรัฐบาล

2.การละเมิดใดๆในใบสมัคร หรือข้อตกลงเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระ หรือคู่มือการดำเนินธุรกิจสำหรับเจ้าของธุรกิจอิสระซันไรด์เดอร์ (“คู่มือการดำเนินธุรกิจ”) ซึ่งรวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงฉบับนี้ อาจส่งผลให้มีการระงับการใช้งานหรือยกเลิกบัญชี IBO ซันไรด์เดอร์ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในคู่มือการดำเนินธุรกิจล่าสุด และอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยซันไรด์เดอร์ คุณจะไม่บิดเบือนความจริงในเรื่องคุณภาพหรือวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ซันไรด์เดอร์ ผลิตภัณฑ์ซันไรด์เดอร์® มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค รักษา บรรเทาจากอาการเจ็บป่วย ป้องกัน หรือรักษาโรคแต่อย่างใด IBO ไม่ควรนำเสนอหรือแสดงข้อความใดๆ ที่ผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าว

3.ซันไรด์เดอร์อาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของคู่มือดำเนินธุรกิจซันไรด์เดอร์® และใบสมัครและข้อตกลงเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับทันทีที่แจ้งให้ทราบ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลล์ ไปรษณีย์ หรือการติดต่อทางจดหมาย หรือบนเว็บไซต์ซันไรด์เดอร์ที่ www.sunrider.co.th. การเป็นส่วนหนึ่งของ IBO ซันไรด์เดอร์อย่างต่อเนื่อง จะถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

4.ข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นที่ยอมรับโดยซันไรด์เดอร์ เมื่อซันไรด์เดอร์ออกจดหมายรับรองผ่านทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์ ระยะเวลาของข้อตกลงนี้มีผล 12 เดือน นับจากวันที่ซันไรด์เดอร์ยอมรับ และจะต่ออายุทุก 12 เดือนหลังจากนั้น เว้นแต่บัญชี IBO ของคุณจะไม่มีการใช้งานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือดำเนินธุรกิจซันไรด์เดอร์® บัญชีของคุณต้องเดินอยู่โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ของซันไรด์เดอร์ขั้นต่ำ 8,000 บาท เพื่อรักษาสิทธิการเป็น IBO ซันไรด์เดอร์ของคุณโดยให้บัญชีมีการเดินอยู่ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของคู่มือการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งซันไรด์เดอร์มีสิทธิในการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของคู่มือการดำเนินธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว

5.กฎหมายที่ใช้บังคับและคำสั่งศาล : ข้อโต้แย้งหรือการเรียกร้องใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การใช้ผลิตภัณฑ์ซันไรด์เดอร์ หรือ (ii) ความสัมพันธ์กับซันไรด์เดอร์ หรือเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตัวแทน ลูกจ้าง เจ้าของธุรกิจอิสระ(IBOs) ABOSหรือลูกค้า จะถูกบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่ขัดแย้งกับหลักการของกฎหมาย คุณและซันไรด์เดอร์ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งศาลของประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินการในทางกฎหมายทั้งปวง และขั้นตอนการดำเนินการที่เกิดจาก หรือเกี่ยวพันกับ (i) ข้อตกลงฉบับนี้ (ii) การใช้ผลิตภัณฑ์ซันไรด์เดอร์ (iii)ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับซันไรด์เดอร์ หรือเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตัวแทน ลูกจ้าง เจ้าของธุรกิจอิสระ(IBOs) ABOS หรือลูกค้า

6.ซันไรด์เดอร์ไม่มีตัวแทนหรือการรับประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์ IBO รวมถึงการรับประกันเชิงพาณิชย์ สมรรถภาพทางร่างกายหรือหนังสือรับรอง คุณไม่ควรตอบเกี่ยวกับการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ IBO

7.การเติบโตและความสำเร็จสูงสุดจะถูกกำหนดโดยความพยายามของแต่ละบุคคลโดยตรง และการขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้อื่น ความสำเร็จเป็นผลมาจากการทำงานหนัก ความขยันและการเป็นผู้นำ ระดับของความสำเร็จขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคุณภาพเหล่านี้ถูกใช้ไปอย่างไร

8.ข้อตกลงนี้ร่วมกับใบสมัครเป็นเจ้าของธุรกิจ และคู่มือดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วยความเข้าใจทั้งหมดของคู่สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับซันไรด์เดอร์แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีอำนาจ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงใช้ต่อไป ความล้มเหลวใด ๆ โดยซันไรด์เดอร์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ละเว้น ซันไรด์เดอร์สงวนสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดเดียวกันในอนาคต

9.คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ภายในระยะเวลา 15 วันนับจากมีผล โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังซันไรด์เดอร์ เมื่อทำการยกเลิกแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนตามที่ข้อตกลงฉบับนี้ระบุไว้ ในกรณีที่มีการคืนสินค้าทั้งหมดกลับมายังซันไรด์เดอร์ในสภาพที่สมบูรณ์

10.คุณให้ความยินยอมแก่ซันไรด์เดอร์ในการส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับโปรโมชั่นและการโฆษณาผลิตภัณฑ์ซันไรด์เดอร์ บริการหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องไปยังอีเมลล์แอดเดรสของคุณเป็นครั้งคราว

คุณทำการส่งข้อมูลมากเกินไป